هميشه سرسخت! هميشه سرسخت!
۱-کتاب برگ برنده مذاکرات" منتشر شد
۲-کتاب زبان بدن"در دست چاپ